POSTOPEK PRIPRAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO

1. PRVI SESTANEK

Po prejetem povpraševanju pripravimo ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo želenega objekta. V kolikor se stranka s ponudbo strinja, se dogovorimo za prvi sestanek, na katerem podrobneje opredelimo projektno nalogo, ki zajema vse želje stranke glede velikosti objekta, njegove umestitve v prostor, želje glede oblikovanja, tipa gradnje, vsebine in funkcionalne razporeditve prostorov. Skupaj pregledamo lokacijsko informacijo in naredimo izvleček iz prostorskega akta ter se pogovorimo o možnostih in omejitvah na parceli. Pred začetkom načrtovanja si lokacijo tudi ogledamo in preverimo, če obstajajo kakšne posebnosti in omejitve.

2. IDEJNA ZASNOVA

Po prejemu geodetskega posnetka začnemo z načrtovanjem idejne zasnove. Pripravimo različne konceptualne rešitve in predloge umestitve objekta v prostor. Skupaj s stranko izberemo najustreznejšo rešitev, ki je podlaga za nadaljnje načrtovanje. Sledi priprava tlorisa ter nato 3D modela, na katerem gradimo oblikovno in materialno zasnovo objekta. Po potrditvi idejne zasnove pripravimo lokacijske in grafične podloge za pristojne mnenjedajalce, ki izdajo projektne pogoje glede želene gradnje.

3. DGD – dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev pripravimo ustrezne dopolnitve in popravke projekta, ki ustreza vsem zahtevam za izdajo pozitivnih mnenj mnenjedajalcev. Po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj se projekt vloži na upravno enoto, ki presodi o ustreznosti projektne dokumentacije za želen objekt. Na njihovo zahtevo izvedemo morebitne dopolnitve ter seznanimo stranko s spremljajočimi postopki, ki utegnejo nastati v vmesnem času (vpis v zemljiško knjigo, soglasja sosedov, nove vloge za mnenja, uskladitve z občino, vloga za komunalni prispevek, plačilo taks, spremembe dokumentacije ter pridobitev ustreznih soglasij).

4. PZI – projekt za izvedbo gradnje

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričnemo z izdelavo projekta za izvedbo gradnje. Poleg načrtov arhitekture se izdela tudi načrte s področja ostalih strok – gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ipd. Tekom izdelave teh načrtov usklajujemo vse svoje podizvajelce ter poskrbimo za skladnost vseh načrtov v projektni dokumentaciji. Ko so načrti izdelani, pripravimo vlogo za začetek gradnje.

5. PID – projekt izvedenih del

Tekom gradnje smo na voljo za morebitne popravke in uskladitve s predlogi izvajalcev in nadzornikom. V primeru večjih odstopanj od projekta za izvedbo, se te spremembe vnese v PID dokumentacijo, ki je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja. PID projektna dokumentacija je obvezna za vse manj zahtevne in zahtevne objekte.

POMEN KRATIC

IDZ – idejna zasnova

V idejni zasnovi so predstavljene različne projektne rešitve, izdelane na podlagi naročnikovih želja ter analiz umestitve objekta v prostor. Na podlagi izbrane ideje se izdela tlorisna rešitev s 3D vizualizacijo.

IZP – idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev

Izdela se idejna zasnova s prostorskim delom, ki prikazuje lokacijske podatke:

  • prikaz zemljišča za gradnjo, prikaz objekta na stiku z zemljiščem z navedbo gabaritov, prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče in prikaz odmikov objektov od sosednjih zemljišč in objektov,
  • prikaz prometnih in funkcionalnih površin (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, prostorom za zbiranje komunalnih odpadkov, površinami za intervencijo in evakuacijo ipd.),
  • prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov,
  • prikaz varstvenih območij, vodnih in priobalnih zemljišč in varovalnih pasov infrastrukturnih vodov ter
  • prikaz tistih delov obstoječega objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za predstavitev skladnosti s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine (npr. fasade, fotografije), če gre za rekonstrukcijo ali prizidavo objektov, varovanih po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.

Pristojni mnenjedajalci izdajo projektne pogoje, ki jih je potrebno upoštevati v nadaljnjem postopku pridobitve pozitivnih mnenj na projekt.

DGD – projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

Izdelajo se lokacijski in tehnični prikazi objekta, ki vsebujejo tiste podatke, na podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter določi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta, upravni organ pa odloči o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.

Po pridobitvi pozitivnih mnenj se dokumentacija vloži na Upravno enoto, ki v primeru ustrezne vsebine izda gradbeno dovoljenje.

PZI – projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje se izdela v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja, poročilom o vplivih na okolje, če gre za objekt z vplivi na okolje, konservatorskim načrtom, če gre za objekte, varovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, in ostalimi strokovnimi podlagami.

Namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje.

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje vsebuje vodilni načrt in načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih inženirjev (gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, poarne varnosti itd.) in pooblaščenih krajinskih arhitektov, ki jih glede na vrsto gradnje ter glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta določi vodja projekta. Načrte podpišejo pooblaščeni arhitekti in inženirji, ki so jih izdelali.

PID – projektna dokumentacija izvedenih del

Projektna dokumentacija izvedenih del je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta. Prikazuje odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložen prijavi začetka gradnje, na način, ki omogoča jasno prepoznavnost spremenjenih delov ali lastnosti objekta.

Projektna dokumentacija izvedenih del vsebuje vodilni načrt in druge načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov in inženirjev.